Over SBE

Stichting Beter Eindhoven

Op vrijdag 27 november 2020 is de Stichting Beter Eindhoven (SBE) opgericht met als doel om een heldere en inhoudelijk correcte besluitvorming inzake de stedelijke vernieuwing van Eindhoven te bevorderen die breed wordt gedragen. Alleen zo kan de stad verantwoord worden ontwikkeld binnen de grote uitdagingen en opgaven die er zijn. SBE is gericht op een samenleving waarin burgers daadwerkelijk centraal komen te staan. Burgers hebben toegang tot het besluitvormingsproces, tot het wonen, tot het vervoer en tot voldoende publieke voorzieningen.

Voor meer informatie zie ons bijgewerkte beleidsplan van 19-5-2022:

Burgerinitiatief als stuwkracht

De SBE is opgericht door een diverse groep inwoners van de stad. 

Zij constateren dat de verdichting van de bebouwing van het centrum, zoals tot op heden is aangestuurd door het college en de direct verantwoordelijke wethouder, helaas niet zal opleveren wat de stad langjarig nodig heeft, namelijk: het ontstaan van een fijn gestructureerde aantrekkelijke binnenstad die haar bijna 1000-jarige positie als historisch middelpunt niet loochent. Dit in de context van de planontwikkeling inzake de omvangrijke nieuwbouw “District E” aan de zuidkant van het station (“Knooppunt XL”) en het enorme gebied aan de noordkant “De Fellenoord” daarvan. Ook voor deze ontwikkelingen is meer helderheid en betrokkenheid van de burgers nodig omdat het in wezen gaat om het gehele centrumgebied dat vele malen groter is dan de binnenstad.

Alternatief SBE

Gebleken is dat kritische vragen, afwijkende meningen en deskundige adviezen van derden inzake de ontwikkelingen in de stad, in elk geval voor het centrumgebied, tot op heden onvoldoende serieus zijn genomen. Vandaar de bundeling van krachten om vanuit de samenleving zelf, de gemeente te er toe te brengen alsnog een betere ontwikkeling van de centrum inclusief de binnenstad mogelijk te maken. Een ‘stuwkracht’ die nodig is en normaal moet worden in deze nieuwe tijd.

Momenteel is de binnenstad vrijwel ‘weerloos’, omdat er weinig mensen wonen: mensen die zich geroepen voelen om hun stem te laten horen. Het centrum is echter van alle ‘gewone’ Eindhovenaren, ook al wonen ze er buiten. Voor hen neemt de nieuwe stichting Beter Eindhoven het nu op door te pleiten voor een transparante, integrale benadering van stadsplanning en stedebouw. Pas dan kunnen visies gemaakt worden voor alle (deel-) gebieden: dat heet samenhang! Wat er nu gebeurt is het omgekeerde en maakt betere alternatieven onmogelijk: zowel voor de korte als ook de lange termijn.

Maak Eindhoven beter. Word vriend.