Transparantie in het besluitvormingsproces ​

Waar staat Stichting Beter Eindhoven voor?

Er is groeiende onrust bij burgers van Eindhoven over de wijze waarop de stad zich ontwikkelt en hoe de gemeente denkt te voorzien in de grote vraag naar meer woningen. 

Met name de bouw van hoge woontorens in de Binnenstad roept veel weerstand op. Daarnaast maken burgers zich zorgen over het feit dat projectontwikkelaars de touwtjes in handen hebben. En dat de geplande torens vooral gebouwd worden voor welgestelden, talentmigranten en hoogopgeleide kenniswerkers, terwijl er juist grote behoefte is aan betaalbare woningen, ook voor gezinnen.

Bovendien schiet de communicatie naar de stad ernstig tekort. De gemeente heeft van digitale inspraak en betrokkenheid via bijvoorbeeld DigiPanel nauwelijks werk gemaakt. Wie geen Eindhovens Dagblad leest – en dat geldt voor de meeste burgers – heeft vaak geen weet van de enorme veranderingen die op til zijn. Weekblad Groot Eindhoven is vooral de spreekbuis van de gemeente zelf.

Maak Eindhoven beter. Word vriend.


  Torenhoge ambities en de branie van een toparchitect

  De Verdichtingsvisie voor de Binnenstad mag door de gemeenteraad zijn aangenomen, maar de vraag is of de ‘torenhoge’ ambities kunnen worden waargemaakt.

  Merkwaardig genoeg heeft de gemeenteraad dit onvoldragen document, basis voor de grootste ingreep ooit in ons centrum, als zoete koek geslikt. De visie bevat blufferige concepten van supervisor Winy Maas, zoals de bouw van een ‘Brainport-laag’ van scheefgeplaatste ‘suikerklonten’ op de bestaande Eindhovense laag. Het document zet de deur voor zogenaamde ‘specials’ open en dat zou zomaar een opgetilde Catharinakerk kunnen zijn. Wij zijn van mening dat die visie irreëel, bizar en nodeloos provocerend is. Het karakter van ons kleinschalige centrum gaat daardoor verloren. Wij denken dat veel ambities van de gemeente zoals vergroening van de binnenstad niet haalbaar zijn. De vele woontorens zullen eerder afbreuk doet aan de kwaliteit van het publieke domein: windhinder en minder zon in de straten en pleinen. Alternatieve scenario’s zijn niet onderzocht. Veel Eindhovenaren hebben geen idee wat hen – letterlijk – boven het hoofd hangt. Bouwen voor de toekomst: jazeker! Maar niet ten koste van alles. En graag goed ingepast in de bestaande omgeving.

  Maak Eindhoven beter, de stad en haar burgers verdienen dit

  Laten we onze krachten bundelen en de gemeente helpen een betere ontwikkeling van de stad mogelijk te maken.

  Het gaat dan in het bijzonder om de Binnenstad en het gebied binnen de Rondweg. De Stichting roept Eindhovenaren op hun zorgen en wensen te uiten, ook als het gaat om oplossingen voor de woningnood. De komende jaren is een fundamentele omwenteling op komst waarbij de stadskern door massieve XXL torens onleefbaar dreigt te worden. Die torens komen elders in de stad beter tot hun recht. 

  De stadsontwikkeling kan anders en beter. Wij kijken kritisch mee met de gemeente, temperen de ‘torenhoge’ ambities waar nodig, en beogen de kwaliteit van de openbare ruimte en woningbouw te verbeteren. Wij vinden dat het voor Eindhovenaren eenvoudiger moet zijn zich te mengen in de discussie over hoe we onze stad vormgeven, en hoe we richting geven aan de opgaven waarvoor de stad in de naaste toekomst staat.

  Toegang tot de Stad

  De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur – zie het advies Toegang tot de stad van oktober 2020 – constateert dat steeds minder mensen kunnen deelnemen aan het stedelijk leven. Het aanbod van publieke voorzieningen als bibliotheken en sportfaciliteiten is verschraald, de mobiliteit schiet tekort en door oplopende huur- en koopprijzen wordt wonen in de stad steeds lastiger. De Raad voor de pleit er eveneens voor de toegang tot steden voor alle groepen in de samenleving te waarborgen.

  Stichting Beter Eindhoven kan zich daar goed in vinden. Toegang tot de stad zal de betrokkenheid van en sociale verbinding tussen bewoners bevorderen.

  Toegang tot

  Bovendien

  Eindhoven is sterk in ontwikkeling.

  Helpt u mee de stad in de gewenste richting te bewegen?

  Met het succes van Brainport is de balans tussen pretentieuze plannen en leefbaarheid, tussen de wensen van ambitieuze bestuurders en gewone Eindhovenaren verstoord. Het kleine stadscentrum is van alle Eindhovenaren en niet de speeltuin van een ambitieuze wethouder, dito supervisor en op geld beluste projectontwikkelaars. Stichting Beter Eindhoven poogt die balans te herstellen, de burger meer toegang te geven, heldere en eenduidige communicatie te bevorderen en een realistische afweging te bieden van toekomstige mogelijkheden.

  Wij maken ons zorgen over de inspraaktrajecten, u ook?

  De Stichting Beter Eindhoven kijkt kritisch naar de schimmigheid rondom de inspraaktrajecten van de gemeente. De gemeente suggereert dat de ontwikkeling van de gebiedsvisies een open proces is, waarbij burgers zich kunnen buigen over de uitgangspunten van de plannen, voorafgaand aan de ontwikkeling daarvan. De contouren van de plannen liggen echter al vaak grotendeels vast. Gemeente en de supervisors hebben achter de schermen al groen licht gegeven aan de bouwplannen van projectontwikkelaars voordat die met de stad zijn besproken. Het is maar gissen wat in de onderlinge overlegjes met de wethouder en de ontwikkelaars is bekokstoofd. De dubbele pet van supervisor Winy Maas – èn adviseren, èn uitwerken van bouwplannen – is een bijkomend probleem. 

  Zinvolle, realistische stadsinnovatie: mijdt de grootheidswaan

  De Stichting is voorstander van innovatie van de stad, in het verlengde van de geslaagde omvorming van het industriële erfgoed (zoals de Witte Dame, NRE en Strijp S) en pleit voor een verdere kwaliteitsimpuls en vitalisering van de openbare ruimte in de binnenstad.

   Die vernieuwingsslag in het centrum is gebaat met aansprekende en uitdagende nieuwbouw, geen megalomane torens. Eindhoven is geen Rotterdam en moet dat ook niet willen worden. 

  Ons inziens kan een schaalsprong naar verticaal wonen op specifieke locaties buiten het Centrum plaatsvinden en dat mag best spectaculair als het om een inspirerende eigenheid gaat. Wij hebben onze twijfels bij de ‘greenwashing’ van woontorens waarbij gesuggereerd wordt dat hoogbouw probleemloos kan samengaan met vergroening.

  Eindhoven is meer dan een ‘wereldspeler’, de stad is van u.

  Wij kijken ook kritisch naar achterliggende factoren die Eindhovense ‘extra large’ dromen hebben aangemoedigd.

  Daarbij speelt onder andere het aanhoudende reclame-, pr- en marketingoffensief van Brainport als ‘wereldspeler’ en ‘internationale hotspot’ die vooral gericht is op ondernemers, start ups en de creatieve klasse van design- en kenniswerkers. Eindhovenaren die niet werken in Brainport gerelateerde sectoren, hebben daarbij steevast het nakijken. Het is natuurlijk prima om van Eindhoven een aantrekkelijke vestigingsplaats te maken voor kenniswerkers, designers en studenten. Ons oude Centrum is echter eenvoudigweg te klein en te dierbaar om nieuwkomers primair daar te herbergen. Die kunnen ook gespreid worden over de gehele stad en regio.