Over Ons


De stedelijke ontwikkeling van Eindhoven gaat de verkeerde kant op omdat bij de planvorming de burgers niet voldoende meedoen. Het historische centrum dreigt daar als eerste het slachtoffer van te worden. De Stichting Beter Eindhoven neemt daarom het initiatief om tot een betere situatie te komen. Dinsdag 1 december zal de stichting zich presenteren in de Eindhovense gemeenteraad.

Op vrijdag 27 november jl. is de Stichting Beter Eindhoven (SBE) opgericht met als doel om een heldere en inhoudelijk correcte besluitvorming inzake de stedelijke vernieuwing van Eindhoven te bevorderen die breed wordt gedragen. Alleen zo kan de stad verantwoord worden ontwikkeld binnen de grote uitdagingen en opgaven die er zijn.

De visie van de Stichting Beter Eindhoven is gericht op een samenleving waarin burgers
daadwerkelijk centraal komen te staan. Zij hebben toegang tot het besluitvormingsproces, tot het wonen, tot het vervoer en tot voldoende publieke voorzieningen. Dat zijn de vier centrale punten in het advies “Toegang tot de stad” van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur van oktober dit jaar.

Burgerinitiatief als stuwkracht
De SBE is opgericht door een diverse groep inwoners van de stad. Zij constateren dat de verdichting van de bebouwing van het centrum, zoals tot op heden is aangestuurd door het college en de direct verantwoordelijke wethouder, helaas niet zal opleveren wat de stad langjarig nodig heeft, namelijk: het ontstaan van een fijn gestructureerde aantrekkelijke binnenstad die haar bijna 1000-jarige positie als historisch middelpunt niet loochent. Dit in de context van de planontwikkeling inzake de omvangrijke nieuwbouw “District E” aan de zuidkant van het station (“Knooppunt XL”) en het enorme gebied aan de noordkant “De Fellenoord” daarvan. Ook voor deze ontwikkelingen is meer helderheid en betrokkenheid van de burgers nodig omdat het in wezen gaat om het gehele centrumgebied dat vele malen groter is dan de Binnenstad. Gebleken is dat kritische vragen, afwijkende meningen en deskundige adviezen van derden inzake de ontwikkelingen in de stad, in elk geval voor het centrumgebied, tot op heden onvoldoende serieus zijn genomen. Vandaar de bundeling van krachten om vanuit de samenleving zelf, de gemeente te gaan helpen alsnog een betere ontwikkeling van de centrum inclusief de binnenstad mogelijk te maken. Een ‘stuwkracht’ die nodig is en normaal moet worden in deze nieuwe tijd.

Actualiteit
Op 1, 8 en 15 december wordt de Verdichtingsvisie Binnenstad in de gemeenteraad behandeld. Hoewel anders wordt gesuggereerd, mag niet worden gesproken van een door de Eindhovense bevolking breed gedragen visie. Uit onze contacten blijkt het tegendeel: de bevolking is nauwelijks op de hoogte van de plannen en de funeste gevolgen ervan. Indien de Raad de Verdichtingsvisie aanneemt, dreigt dat wat historisch nog herkenbaar en belangrijk is in ons kleine en daardoor kwetsbare oorspronkelijke centrum, te worden verwoest,

De intentie van SBE is deze visie ‘te parkeren’ en te vervangen door een integraler en inhoudelijk beter voorbereid stuk. Daar is tijd genoeg voor. De urgentie om deze visie nu aan te nemen ontbreekt. Er zijn voldoende plaatsen met een minder grote complexiteit en kwetsbaarheid dan het historische centrum. Daar kunnen snellere en meer verantwoorde stappen gemaakt worden in het realiseren van woningen.

Het nemen van tijd geeft ons de ruimte om de stedelijke ontwikkeling aan te passen aan de
veranderde realiteit. We worden gedwongen anders te gaan kijken naar maatschappelijke zaken en inrichtingsvraagstukken. De samenleving staat op een belangrijk keerpunt: een geheel andere Binnenstadsvisie is nodig.

Bij de ontwikkeling daarvan moeten de inwoners veel sterker betrokken gaan worden zodat er vruchtbaar samengewerkt kan worden aan de toekomst van onze stad: alleen dat zal haar inwoners en gebruikers de noodzakelijke positieve boost kunnen geven.

Alternatief SBE
Momenteel is de binnenstad vrijwel ‘weerloos’, omdat er weinig mensen wonen: mensen die zich geroepen voelen om hun stem te laten horen. Het centrum is echter van alle ‘gewone’
Eindhovenaren, ook al wonen ze er buiten. Voor hen neemt de nieuwe stichting Beter Eindhoven het nu op door te pleiten voor een transparante, integrale benadering van stadsplanning en stedenbouw. Pas dan kunnen visies gemaakt worden voor alle (deel-) gebieden: dat heet samenhang! Wat er nu gebeurt is het omgekeerde en maakt betere alternatieven onmogelijk: zowel voor de korte als ook de lange termijn.

“Maak Eindhoven beter. De inwoners en stad verdienen dit. Het kan echt beter!”


Stuwkracht en initiatief
Stichting Beter Eindhoven zal op 1 december a.s. haar kijk op de Verdichtingsvisie uiten met een handreiking in de raad. Ook komen er initiatieven om de ingezetenen vanuit de gehele stad te betrekken bij de planvorming voor het centrumgebied. Begin december zal SBE daarvoor met een manifest komen inzake de gehele stedelijke ontwikkeling van de stad.

Paul Henkemans, voorzitter en Peter Struik, vicevoorzitter-secretaris
Stichting BETER EINDHOVEN
Eindhoven, 30 november 2020