De Wielewaal is ideale plek voor Museumpark Vonk

INGEZONDEN OPINIE Eindhovens Dagblad 17-09-22,

SBE steunt de Henri van Abbe Stichting in haar bezwaren rond de plannen voor Vonk in de Genneper Parken en ziet in De Wielewaal en goed alternatief.
Vele brieven en oproepen van zeer betrokken burgers en belangenorganisaties als het gaat om de plannen voor het Vonk museum, werden vorig jaar al naar de gemeenteraad van Eindhoven gezonden. Ook waren er veel burgers die gebruik maakten van de inspraakmogelijkheden. Géén van hen was toen of nu voorstander van de ontwikkeling van Vonk in de Genneper Parken.

Wij als Stichting Beter Eindhoven (SBE) spraken ook in en stelden voor een geschiktere plek te zoeken voor Vonk in onze stad. Eindhoven kent veel lege plekken. Plaatsen waar op een andere, juist creatievere manier, invulling kan worden gegeven aan de gedachte van Vonk. Laat een dergelijk museum op een andere plek functioneren in samenhang met de woon-, leef- en ondernemersomgeving. De vorige gemeenteraad negeerde alle insprekers en deed niets met alle suggesties. Met veel politiek gedraai werd een volgende stap gemaakt, om de al uitgegeven Brainportgelden te bevestigen en deze ook in te gaan zetten voor de volgende processtap.

Deceptie door slecht exploitatieplan

Bezien vanuit de huidige omgevingsanalyse leidt deze ingeslagen weg tot niets. Er gaan twee zaken gebeuren: 1. Omdat de kiem van het dispuut is gelegd, kan het college straks naar de Raad van State. 2. Er zal een deceptie ontstaan als gevolg van een slecht exploitatieplan, met dito bestuurlijke gevolgen. Uiteindelijk zullen er alleen maar verliezers zijn.

Gelukkig kent Eindhoven ook zeer veel goede initiatieven met dito resultaten om trots op te zijn. Daarvoor noemt deze regio zich ook terecht: “de Brainportregio van Nederland!” Burgers, ondernemers, partijen en stichtingen die streven naar een kwaliteitstoevoeging in wat zij doen of waarvoor zij zich inzetten.

De ontwikke­lin­gen in Genneper Parken leiden tot beschadi­ging en kwaliteits­ver­lies van deze unieke ruimte

Wij onderschrijven de door de Henri van Abbe Stichting ingediende Zienswijze over het ontwerp bestemmingsplan museumpark Vonk. Dit document maakt volstrekt duidelijk waarom de in gang gezette ontwikkelingen in de Genneper Parken zullen leiden tot blijvende beschadiging en kwaliteitsverlies van deze unieke openbare ruimte. Publieke ruimte van kwaliteit die schaars is in Eindhoven. Ruimte die wij juist moeten koesteren en weloverwogen moeten inzetten, kijkend en handelend richting de toekomst.

De kwaliteit van het samenspraakproces heeft onder leiding van het vorige College geleden onder de vooraf vaststaande doelstelling. Dat is de verwerkelijking van museumpark Vonk. Wij vragen politiek en burgers actief te interveniëren op deze ontwikkeling.

Kwaliteit van landgoed De Wielewaal

Wellicht mogen wij als SBE tot slot nog een gamechanger voorstellen naast de eerder gedane suggesties: “Onderzoek de brede maatschappelijke kansen die er zijn, om het Landgoed De Wielewaal inclusief de villa, te benutten”. Juist de kwaliteit van de ruimte bij het landgoed De Wielewaal biedt partijen een scala aan mogelijkheden. Maak een goed transitieplan met de huidige eigenaar en nieuwe partijen. Door expliciet dit gebied als museumpark en innovatief museum te bestemmen, ontstaat een uniek publieksverblijfsgebied.

Wij helpen graag mee en roepen de politiek op deze Brainportproof ontwikkeling te omarmen.

Peter Struik uit Eindhoven is secretaris van de SBE.