Ecologische Verbindingszone bij The Edge ‘vergeten’ in bestemmingsplan

Onderstaande tekst is dinsdag 11 januari jl door Suzanne Udo uitgesproken namens SBE

Geachte leden van de gemeenteraad. Allereerst de beste Wensen voor 2022. Een verkiezingsjaar! Daarin wil ik u een compliment maken; sinds enige tijd tracht ik de gemeentepolitiek op enkele terreinen te volgen. Ik ben verbijsterd nu ik zie hoeveelheid informatie die u als raadsleden te verwerken krijgt. Hulde dat u zich daarvoor inspant!
Als betrokken burger van Eindhoven en lid van de Stichting Beter Eindhoven wil ik mij in deze vergadering tot u richten over de uitvoering van beleid. De geloofwaardigheid van de politiek is at stake.
Ook met dit bestemmingsplan is dat aan de orde. Ik moet u bekennen dat ook ik -hoewel ik in het plangebied woon, niet het hele plan en de wel- of niet aangebrachte wijzigingen- heb kunnen doorvorsen, maar ik wil u wel op 1 belangrijk detail wijzen.
Op 22 juni, ruim een half jaar geleden dus, is uitgebreid gesproken over de consequenties van de geplande hoogbouw aan de stationsstraat. Het dossier Lichthoven fase 2, ofwel The Edge werd behandeld. Deze hoogbouw-ontwikkeling komt veel te dicht op de Dommel; de Ecologische Verbindingszone wordt ter plaatse versmald naar 12 meter, ipv de minimale 50 meter breedte.

Plaatje BestemmingsPlan 2007 – Dommel bij het spoor

In de raadsvergadering is toegezegd dat dit op de andere oever gecompenseerd zou worden. Nu treft het dat dit gebied valt in het Bestemmingsplan dat deze maand ter vaststelling wordt voorgelegd: Tongelre binnen de Ring. De oostelijke oever ter hoogte van de Stationsweg tot de spoorbaan is bestemd voor ‘railverkeersdoeleinden’.
De motie Geen gerommel aan de Dommel van mevrouw Vos vroeg klip en klaar om een verbreding van de Ecologische Verbindings Zone op dit terrein. Het College, bij monde van de wethouder de heer Torunoglu zei in deze vergadering ‘alles op alles’ te zetten om de verbreding van de EVZ aan de overzijde van de Dommel te realiseren en de motie volledig te omarmen. Hierop is deze motie niet meer in stemming gebracht.
Dat is mooi, maar; wanneer kunnen we daar dan iets van zien? U zou op de hoogte gebracht worden in Q4 van het vorig jaar. Wellicht heeft u daarover iets ontvangen: mij is daarover niets bekend.
In het huidige raadsvoorstel staat (bovenaan blz 3) dat “Bedoelde compensatie vloeit niet voort uit een wettelijke plicht, dan wel de provinciale Verordening Ruimte. Het gaat hier uitsluitend om een toezegging aan uw raad.”
Persoonlijk ervaar ik dit als een belediging van de Raad: wat is er meer waard dan een belofte aan het hoogste orgaan binnen de gemeente, de Gemeenteraad?

Bestemmingsplan 2020 – Dommel bij het spoor

Op de nieuwe bestemmingsplankaart is circa 100 m2 extra groen gekleurd, het driehoekje bij de brug waar onder andere een treurwilg op staat. Verder is er in dit opzicht niets veranderd. Dat komt mij als betrokken burger over als dat er in juni een loze belofte is gedaan: als een half jaar na dato nog geen plan in het BestemmingsPlan kan worden opgenomen, dan zal de uitvoering een eeuwigheid duren, en zeker niet in de pas gaan lopen met het bouwtempo. Dat betekent dat de Ecologische Verbindings Zone door de bouw binnenkort wordt aangetast, dat bomen gekapt gaan worden, maar dat de toezegging voor compenserende maatregelen, nog eindeloos op zich kunnen laten wachten.
Bomen omhakken is in een dag gebeurd; de groei tot serieuze bomen, duurt decennia. Als de compensatie dan ook nog eens pas een decennium later wordt begonnen dan de kap wordt gerealiseerd, komt het Natuurnetwerk jaren achterop. Dat komt de leefbaarheid van de binnenstad niet ten goede, en de geloofwaardigheid van het natuurbeleid van de gemeente evenmin. Het genoemde argument dat er “niet voldoende duidelijkheid is” snijdt geen hout: de Dommel heeft maar 1 oostelijke oever, en die zou met natuurwaarde worden ingericht om zo tot de 50 meter brede zone te komen. In dit opzicht is het intekenen van de verbreding van EVZ anders van de Tweede Fuutlaan: daar zijn nog keuzes over te maken. De Oost-oever is de Oostoever.
Er zijn mooie nota’s over Groen en groenbeleid vastgesteld, maar in de uitvoering lijken de voornemens van weinig waarde. Dat knaagt aan de geloofwaardigheid van de politiek.
Ik zou u hier en nu als raad willen oproepen om in ieder geval deze toezegging tot verbreding van de EVZ vast te leggen in het Bestemmingsplan, opdat er -7 maanden na die toezegging “alles op alles te zetten om dit voor elkaar te krijgen”- meer zekerheid over de uitbreiding van de EVZ gegeven wordt.
Dank u voor uw aandacht.
namens SBE, Suzanne Udo