Vernieuwing Stadhuisplein: STOP de hoge torens, spreek in op 18 mei 2021

Wat is het uitgangspunt van het gemeentebestuur?
Het College van Burgemeester en Wethouders heeft onlangs een ruimtelijk kader met drie varianten voor de invulling van het Stadhuisplein en omgeving opgesteld. Het kader bespreekt een maximale, gemiddelde en minimale variant. https://www.eindhoven.nl/stad-en-wonen/stadsdelen/stadsdeel-centrum/vernieuwing-stadhuisplein
Het stadsbestuur heeft een voorkeur voor de maximale variant met torens van 160 meter hoog omdat daar de meeste woningen mee gerealiseerd kunnen worden (circa 1500). Volgens het college zijn tot 2030 ongeveer 30.000 extra woningen nodig in de stad, waarvan circa 20.000 binnen de Ring (zie de Nota van Uitgangspunten van het Gebiedskader Stadhuisplein, p. 11).

Visie Stichting Beter Eindhoven en omwonenden
De Stichting Beter Eindhoven vindt evenals het Bewonersbelang Stadhuisplein 160 meter véél te hoog. Ook de zogenoemde ‘minimale variant’ met torens tot 105 meter vinden we té fors. Uiteraard moeten er in de stad veel nieuwe woningen gebouwd worden, maar het Stadhuisplein moet een plek worden waar het prettig is om te zijn, de huiskamer van Eindhoven. Net als de bewoners in de Binnenstad zijn wij voorstander van een levendiger en groener plein dan in de minimale variant is aangegeven. Voor de visie van de bewoners zie: https://bewonersbelangstadhuisplein.wordpress.com/blog
Hoge woontorens kunnen op andere plekken in de stad gebouwd worden waar dat passend is en goed kan. In de Binnenstad dienen de nieuwe woningen aan te sluiten op de hoogtes van bestaande gebouwen zoals de Stadhuis-toren (50 meter), de Catharinakerk (73 meter) en zeker niet hoger dan de Vesteda-toren op de Vestdijk (90 meter).

Impact van de plannen
XXL hoogbouw in de Binnenstad zal een onaangenaam leefklimaat met zich meebrengen. Zo worden de verkeersdrukte en parkeerproblemen in de centrumgebieden groter, wordt de luchtkwaliteit slechter en er ontstaat, veel meer dan nu, wind- en schaduwhinder voor omwonenden en bezoekers. Over die gevolgen zwijgen de gemeentelijke plannen; daar zijn voorlopig geen oplossingen voor gevonden.  

Inspraakmogelijkheid
De gemeenteraad is gevraagd om tijdens de meningsvormende vergadering van 25 mei 2021 een keuze te maken welke variant de voorkeur verdient. Een week eerder, op 18 mei om 20.00 uur, vindt een vergadering plaats waarin Eindhovenaren de mogelijkheid hebben in te spreken over (onder andere) de Commissienotitie Ruimtelijk kader Stadhuisplein met varianten. Zie https://raadsinformatie.eindhoven.nl/user/agenda
Indien je van die mogelijkheid gebruik wil maken, moet je dat vóór 17 mei bij de griffie melden via griffie@eindhoven.nl (zie https://www.eindhoven.nl/inspreken-digitaal-bij-een-meningsvormende-vergadering-van-de-gemeenteraad ). Je krijgt dan vijf minuten spreektijd.

Vanwege de Corona-maatregelen vindt dit online plaats. Het is ook mogelijk om je mening vooraf als notitie of als brief aan de griffie toe te sturen, met het verzoek deze toe te voegen aan de documenten van de vergadering.

Het bouwen van hoge woontorens rondom het Stadhuisplein is een onzalig idee. Laten we samen de Binnenstad daarvoor behoeden! Hoe meer mensen van het recht van inspreken gebruiken, hoe duidelijker wordt dat het Stadhuisplein héél veel mensen aangaat.
Op www.dse.nl is er een uitgebreide discussie gaande over deze SBE actie

Klik in de afbeelding voor een beter leesbare pdf