Transparantie in de besluitvormingsprocessen voor het Stadhuisplein

Aan de Gemeenteraad: 18 mei 2021, Eindhoven
Geachte voorzitter, raadsleden, beste luisteraars,
Ik wil het met u hebben over “transparantie in besluitvormingsprocessen” i.r.t. het voorliggende integraal gebiedskader (IGK) voor het Stadhuisplein.

Uit de Commissienotitie Ruimtelijk kader Stadhuisplein met varianten, en de technische vragen van de PvdA, met de antwoorden van het College leest u dat over 10 á 15 jaar aan de herinrichting van het Stadhuisplein wordt begonnen.

Als er voldoende geld is, als er voldoende is gespaard, als de bouwplannen zijn gerealiseerd. “Wat nu als dit niet gebeurt?”

De opvolger van uw opvolger van uw opvolger, zal een goed geheugen moeten hebben, om te weten wat er dan met het Stadhuisplein nog kan gebeuren.

De eerste antwoordregel van het College op de vierde technische vraag
van de PvdA is ook minder transparant dan de halve waarheid.
Vraag PvdA: “Waarom is in deze gebiedsvisie de keuze gemaakt om
de herinrichting te koppelen aan de hoogte van de bouw?”
Antwoord het College: Ontwikkelaars hebben de afgelopen jaren posities
ingenomen rondom het plein.

Technische vraag PvdA, nr. 4: Waarom is in deze gebiedsvisie de keuze gemaakt om de herinrichting te koppelen aan de hoogte van de bouw?
Antwoord College:
Ontwikkelaars hebben de afgelopen jaren posities ingenomen rondom het plein. Mede gezien de woningbouwopgave is het gewenst om een kader te scheppen waarbinnen de woningbouwprojecten gerealiseerd kunnen worden. We maken een integraal gebiedskader voor
zowel de bebouwing als de openbare ruimte om een samenhangende gebiedsontwikkeling mogelijk te maken. Op weg naar dat integraal gebiedskader ligt nu als tussenproduct het ruimtelijk kader voor, met drie varianten, om uw raad in de gelegenheid te stellen richtinggevende keuzes te maken. De varianten hebben een verschillende ambitie. Over het algemeen geldt, hoe meer ontwikkelpotentie een variant heeft, hoe hoger ook de ambitie ten aanzien van andere aspecten kan zijn. Van ontwikkelaars kan derhalve een grotere bijdrage gevraagd worden aan de inrichting van de openbare ruimte naar gelang zij meer ontwikkelpotentie hebben. In welke mate, willen wij
in beeld brengen aan de hand van een businesscase van het voorkeursmodel, als onderdeel van het integraal gebiedskader dat wij u ter besluitvorming zullen aanbieden.

Het College antwoord had moeten zijn: “Het College heeft actief verschillende ontwikkelaars gefaciliteerd en participeert hierin, om dit
mogelijk te maken… Etc.”
Door de vorm van de antwoorden die deze wethouder keer op keer geeft, lijkt het alsof er volledig transparant proces plaatsvindt en er volgens een juiste werkwijze wordt gehandeld. Dit is niet het geval. “Door het weglaten van proces- of projectinformatie de afgelopen jaren,
ontbreekt de basale transparantie die in dit soort belangrijke herontwikkeling-, besluitvormingsprocessen voor de Raad, maar ook voor
al die andere belanghebbenden noodzakelijk is. Het College voldoet hierdoor niet goed aan haar informatieplicht.”
Het is uw plicht dit met elkaar te verbeteren. Daarom ontvangt u aansluitend extra documenten, die een basis vormen
voor het verder openbaar bespreekbaar maken, van dit complexe proces. Dossiers die alle Eindhovenaren aangaan, maar ook de klankbordgroepen.
Daarnaast geef ik u een aantal eerste vragen mee. Bij onvoldoende antwoorden staat het eenieder vrij, zelf te vragen of wellicht een WOBverzoek te doen.
1. Akte tussen de Gemeente Eindhoven en City Wall Property, van 27 december 2016, Complex Stadhuisplein Noord.
265857/SB/AG versie datum 27 december 2016 AKTE HOUDENDE AFSTAND ERFDIENSTBAARHEDEN,
KETTINGBEDINGEN EN BEPERKINGEN Complex Stadhuisplein Noord
Vragen aan de Raad:
a. “Wat is de impact van deze inhoud van bijv. de Heads Of Terms die ontbreekt?”
b. “Wat voor werkzaamheden heeft het bureau DiederenDirrix voor het college indertijd uitgevoerd en hoe is dit besproken in de Raad?”

2. Akte tussen de Gemeente Eindhoven en City Wall Property, van 23 december 2019, Stadhuisplein 6 / Begijnenhof 8 en 14.
283509/SB/AG versie datum 23 december 2019 AKTE VAN LEVERING Stadhuisplein 6/Begijnenhof 8 en 14 te
Eindhoven
Vragen aan de Raad:
a. “Wat is de impact van de dubbelrol van de notaris in dit dossier?”
b. “Wat is de impact van het ontbreken van de noodzakelijke bijlagen
en Allonges bij deze akte, zodat u dit als Raad en burger u volledig
eigen kunt maken?”3
c. “Hoe is het mogelijk dat openbare ruimte, met cultureel historische
waarde (Begijnenhof) is verkocht, zonder hierover op de juiste
plaatsen het gesprek etc. is gevoerd?”
d. “Hoe is het mogelijk dat het College zich aan de ontwikkelaar
verbindt middels het laten opstellen van een Definitief Ontwerp,
terwijl het proces Verdichtingsvisie Binnenstad nog moest worden
doorlopen?”
e. “Waarom is de wethouder naar Raad en haar burgers niet 100% op
het juiste moment transparant hierover geweest?”
3. Ontbrekende basisinformatie van de Herontwikkeling project
Stadhuisplein Noord maart 2020 ingebracht door SBE 18 05 2021.
Vragen aan de Raad:
a. “Is de Raad op de hoogte gebracht van dit Definitief Ontwerp uit
maart 2020?”
b. “Hoe verhoudt dit Definitief Ontwerp zich tot het voorliggende IGKproces?”
c. “Hoe verhoudt deze eindtekening DO uit maart 2020 zich met de
eerdere College uitspraak: ‘de gemeente stuurt op het best
mogelijke plan’ van het later genomen raadsbesluit
Verdichtingsvisie Binnenstad van 15 december 2020?”
4. Ontbrekende basisinformatie. Verkoopbrochure van Certitudo
Eindhoven City 1 C.V. februari 2021
Vraag aan de Raad:
a. “Hoe verhoudt deze verkoopbrochure zich tot de door de wethouder
eerder gemaakte beloftes/afspraken met de Raad op 15 december
2020, de bewoners uit de buurt, Klankbordgroepen en het
voorliggende IGK-proces?”
Democratie is een rommelig speelveld. Wat we in Eindhoven zien, heeft
niets meer met rommeligheid te maken. Ik vraag u als Raad in te grijpen.
Betere, tijdige en volledige informatie is juist nu nodig. Alleen dan krijgen
wij een waardig en volwassen transparant proces. Een proces dat past bij
een stad die predikt dat dit Stadhuisplein het hart van een democratisch
Brainport voor nu en de toekomst moet zijn.
Dank u wel voorzitter