Zienswijze op de kaders voor de Fellenoord

Betreft: Zienswijze op de NRD Fellenoord
Datum: maandag 11 oktober 2021
Geacht college van burgemeester en wethouders, hoofd van de afdeling Verkeer en Milieu,
“Het advies van de Commissie is verwerkt in deze NRD. De adviezen worden overgenomen en zullen
worden verwerkt in het MER.” Dit is voor een deel ook gebeurd. Een aantal adviezen zijn echter niet –
althans niet expliciet- overgenomen. Wij zouden u willen vragen dit wel te doen. Verder lezen